Dr Przemysław Dębowiak

Zdjęcie: Przemysław DębowiakUkończył studia magisterskie w zakresie filologii romańskiej oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Sokrates-Erasmus. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008, 2016) oraz Rumuńskiego Instytutu Kultury (2009). Laureat nagród Rektora UJ za działalność naukową (2013, 2015) oraz za pracę dydaktyczną (2016). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu historyczno-porównawczego językoznawstwa romańskiego. Autor podręcznika Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 (Preston Publishing, 2017). Uczy przedmiotów z zakresu językoznawstwa portugalistycznego. W roku akademickim 2018/2019 pełni obowiązki kierownika Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa.

Adres e-mail: przemyslaw.debowiak@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • językoznawstwo romańskie
  • etymologia
  • leksykologia
  • geolingwistyka

Projekty badawcze

Nazwa projektu: Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim

Data realizacji: 2008–2012

Opis: Praca w pięcioosobowym zespole badawczym koordynowanym przez prof. Annę Bochnakową w ramach projektu nr NN 104265233 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. W rezultacie opublikowany został rozbudowany słownik galicyzmów w polszczyźnie Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, który otrzymał kilka pozytywnych recenzji.

 

Nazwa projektu: Zdrobnienia w językach romańskich

Data realizacji: 2009–2013

Opis: Praca nad rozprawą doktorską zatytułowaną La formation diminutive dans les langues romanes. Étude morphologique et sémantique (Zdrobnienia w językach romańskich. Studium morfologiczne i semantyczne), pod kierunkiem prof. Anny Bochnakowej. Jest to pierwsze kontrastywne i diachroniczne studium mechanizmów morfologii ewaluacyjnej we wszystkich najważniejszych językach romańskich: portugalskim, galicyjskim, hiszpańskim, katalońskim, oksytańskim, francuskim, arpitańskim, sardyńskim, włoskim, językach retoromańskich (romansz, ladyńskim i friulskim) oraz rumuńskim. Postawiony problem rozpatrywany jest z perspektywy zarówno diachronicznej, jak i synchronicznej, dotąd traktowanych w literaturze przedmiotu rozdzielnie. Rozprawa ukazała się drukiem jako monografia La formation diminutive dans les langues romanes nakładem Wydawnictwa Naukowego Peter Lang.

 

Nazwa projektu: Wielki Słownik Języka Polskiego

Data realizacji: 2013–2018

Opis: Uczestnictwo w projekcie kierowanym przez prof. Piotra Żmigrodzkiego, w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11H 12 0145 81 przyznanego na lata 2013–2018. Praca w zespole etymologicznym, który zajmuje się redakcją informacji dotyczących pochodzenia wyrazów w Wielkim Słowniku Języka Polskiego (WSJP PAN). Projekt realizowany jest w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk; pozostaje pod honorowym patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nazwa: Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom)

Okres realizacji: od 2014 roku

Opis: Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) kierowanym przez prof. Évę Buchi (Nancy, Francja) i prof. Wolfganga Schweickarda (Saarbrücken, Niemcy), opracowywanym i rozwijanym od 2008 roku. Jego celem jest stworzenie nowego słownika etymologicznego języków romańskich, zawierającego rekonstrukcję metodą historyczno-porównawczą leksykalnego trzonu wspólnego językom romańskim, odziedziczonego z języka praromańskiego (zdefiniowanego jako stan pośredni między łaciną znaną z tekstów a językami romańskimi). Słownik uwzględnia nie tylko najważniejsze, ale również mniej popularne języki romańskie; do tak zwanych języków obowiązkowych należą: sardyński, dakorumuński, istrorumuński, meglenorumuński, arumuński, dalmatyński, istriocki, włoski, friulski, ladyński, romansz, francuski, franko-prowansalski, oksytański, gaskoński, kataloński, hiszpański, asturyjski, galicyjski i portugalski. Hasła redagowane są według ściśle ustalonego wzorca, na podstawie którego organizuje się i analizuje materiał zebrany w czasie konsultacji i ekscerpcji licznych źródeł z zakresu romanistyki. Dotychczas ukazały się nakładem wydawnictwa De Gruyter dwa tomy słownika (DÉRom 1, DÉRom 2); jego część leksykograficzna jest też udostępniona nieodpłatnie w internecie.

Publikacje