Pracownicy i doktoranci

prof. dr hab. Jerzy Brzozowski

Zdjęcie: Jerzy BrzozowskiSpecjalista w zakresie literatury porównawczej i studiów nad przekładem, kierownik Zakładu Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ oraz Katedry im. Vergílio Ferreiry przy Instytucie Camõesa, redaktor naczelny rocznika Między Oryginałem a Przekładem, członek redakcji pism Synergies Pologne oraz Fragmentos (Brazylia) i PluralPluriel (Paryż). Opublikował m. in. Images du Brésil dans la littérature française 1822-1888 (Wydawnictwo Abrys, Kraków, 2001), Czytane w przekładzie (Wydawnictwo ATH, Bielsko, 2009), Stanąć po stronie tłumacza: zarys poetyki opisowej przekładu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011) oraz przeszło 50 artykułów poświęconych literaturze francuskiej, brazylijskiej i portugalskiej oraz teorii i krytyce przekładu. [więcej...]

prof. dr Regina Przybycien

Zdjęcie: Regina PrzybycienWykładowczyni literatur anglojęzycznych na Uniwersytecie Federalnym w Ouro Preto (1984-1993) oraz literatur anglojęzycznych i literatury porównawczej na Uniwersytecie Federalnym Stanu Paraná w Kurytybie (1993-2010). Stypendystka na Uniwersytecie Harvarda (1989-1990). Koordynatorka działu nauczania języka polskiego w Centrum Językowym Uniwersytetu Federalnego Stanu Paraná (1993-2009) oraz programu współpracy pomiędzy UFPR i Uniwersytetem Jagiellońskim (1995-2000). Współtwórczyni programu studiów w zakresie polonistyki na Uniwersytecie Federalnym Stanu Paraná (2008). Od 2016 roku na emeryturze. [więcej...]

dr Natalia Czopek

Zdjęcie: Natalia CzopekUkończyła studia w zakresie filologii hiszpańskiej na UJ i obroniła pracę magisterską zatytułowaną Implantação e situação actual da língua portuguesa em África. W roku akademickim 2002/2003 studiowała na Universytecie w Coimbrze. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną O subjuntivo / o conjuntivo como um dos meios de expressão de modalidade nas línguas espanhola e portuguesa. Obecnie jest adiunktem w ZFPiP, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego i hiszpańskiego, gramatyki opisowej języka portugalskiego oraz proseminarium językoznawcze. Pełni również funkcję opiekuna Koła Naukowego Portugalistów. W latach 2002 i 2007 była stypendystką Instytutu Camõesa, natomiast w 2009 roku - Collegium Invisibile. [więcej...]

dr Przemysław Dębowiak

Zdjęcie: Przemysław DębowiakUkończył studia magisterskie w zakresie filologii romańskiej oraz filologii portugalskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Lizbońskim w ramach programu Sokrates-Erasmus. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008, 2016) oraz Rumuńskiego Instytutu Kultury (2009). Laureat nagród Rektora UJ za działalność naukową (2013, 2015) oraz za pracę dydaktyczną (2016). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu historyczno-porównawczego językoznawstwa romańskiego. Autor podręcznika Portugalski w tłumaczeniach. Gramatyka 1 (Preston Publishing, 2017). Prowadzi m.in. zajęcia z gramatyki opisowej języka portugalskiego, gramatyki kontrastywnej portugalsko-polskiej i historii języka portugalskiego. [więcej...]

dr Anna Rzepka

Zdjęcie: Anna RzepkaAbsolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przygotowała rozprawę doktorską w dziedzinie literaturoznawstwa iberyjskiego (literatura hiszpańska i portugalska doby średniowiecza w ujęciu porównawczym). Zarówno w pracy dydaktycznej, jak i naukowej łączy zainteresowania i tematy z zakresu dawnych literatur iberyjskich, portugalskiej oraz hiszpańskiej. W latach 2008-2011 prowadziła badania nad rękopisami iberyjskimi z księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. [więcej...]

dr Gabriel Borowski

Zdjęcie: Gabriel BorowskiAbsolwent filologii portugalskiej (specj. przekładoznawcza) oraz podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury (specj. anglojęzyczna) na UJ. W 2015 roku obronił na UJ rozprawę doktorską poświęconą problemowi oralności i audytywności w prozie brazylijskiej końca XIX wieku. Jako laureat pierwszej edycji programu MNiSW „Diamentowy Grant" kierował projektem pt. Tożsamość (w) brazylijskiej powieści autonarracyjnej. Obecnie kieruje grantem pt. Transkreacje: antologia tekstów teoretycznych Haroldo de Camposa finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Laureat m.in. nagrody JM Rektora UJ za działalność organizacyjną (2017) i dydaktyczną (2018). Tłumacz literatury i tłumacz ustny. Prowadzi głównie zajęcia z historii literatury oraz przekładu pisemnego i ustnego [więcej...]

dr Anna Wolny

Zdjęcie: Anna Wolny

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie w zakresie filologii portugalskiej, Studium Pedagogiczne UJ oraz podyplomowe studia nauczania języka polskiego jako obcego. Studiowała w Lizbonie w ramach programu Socrates/Erasmus oraz na Uniwersytecie Federalnym Stanu Paraná w Kurytybie. Od października 2010 roku zatrudniona na Uniwersytecie Jagiellońskim (początkowo jako lektorka, następnie jako asystent), uczyła również w wielu szkołach językowych (Buena Vista, Empik, Accent, JCJ) oraz prowadziła dodatkowe zajęcia z języka portugalskiego w ZSO nr 7 w Krakowie. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną Nem polonesa nem judia. A imagem da polaca na literatura brasileira do século XX. [więcej...]

mgr Ana Isabel Wąs-Martins

Zdjęcie: Ana Wąs-MartinsUkończyła studia filologiczne w zakresie anglistyki oraz germanistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Lizbonie, a następnie dwuletnie studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym na kierunku pedagogika ze specjalizacją w zakresie dydaktyki języka angielskiego i niemieckiego. Posiada świadectwo CIAL ukończenia kursu nauczycielskiego w zakresie nauczania języka portugalskiego jako obcego (Ensino do Português como Língua Estrangeira - EPLE). Od 1999 pracuje jako nauczyciel języków obcych, a od roku 2005 uczy języka portugalskiego i przekładu z języka polskiego na portugalski w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. Pełni funkcje koordynatora praktycznego nauczania języka portugalskiego oraz odpowiada za egzaminy CAPLE przeprowadzane przez Instytut Camõesa na UJ . [więcej...]

mgr Marcin Raiman

Zdjęcie: Marcin Raiman

Ukończył studia magisterskie w zakresie filologii węgierskiej, studia licencjackie w zakresie filologii portugalskiej oraz dwuletnie studia magisterskie na specjalności: nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. W trakcie studiów przebywał na stypendiach zagranicznych w Budapeszcie (na ELTE i w Instytucie Balassiego) oraz w Klużu (na UBB). Stypendysta MNiSW (2005, 2009) oraz członek Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile (2005-2010). W latach 2012-2016 pracował jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie Federalnym Stanu Paraná w Kurytybie, gdzie prowadził zajęcia z języka polskiego, historii Polski oraz kultury polskiej. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie przygotowuje rozprawę na temat mniejszości polskiej w Brazylii oraz brazylijskiej polityki językowej. W Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa prowadzi zajęcia lektoratowe z języka portugalskiego. [więcej...]